Klimamarin 2014

Program med presentasjoner og foredragholdere Klimamarin 2014

Klimamarin 2014 ble gjennomført på hotell Britannia i Trondheim 4. – 5. Juni, med mer enn 50 deltakere fra alle deler av sjømatnæringen. 

Onsdag 4. juni 2014. Dagen ble ledet av forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk

Velkommen

Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk: Hvorfor en konferanse om klimaet og fiskeri- og havbruksnæringen? [PRESENTASJON]

Klimautfordringen

 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning/CICERO: Konsekvensene av klimaendringene og hvordan klimaendringene kan ramme verdens matproduksjon. De viktigste budskapene fra FNs klimapanel [PRESENTASJON]
 • Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk: Klimautslipp fra den norske fiskeri- og havbruksnæringen – hvor står vi? [PRESENTASJON]

Klimaendringer – mulige konsekvenser for norsk sjømatnæring

 • Svein Sundby, Havforskningsinstituttet: Mulige endringer i grunnlaget for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge [PRESENTASJON]
 • Elisabet Forsgren, NINA: Havforsuring – hva skjer med livet i havet? [PRESENTASJON]
 • Edgar Brun, Veterinærinstituttet: Klimaendringer og konsekvenser for sykdomsbildet innen havbruk i Norge. [PRESENTASJON]
 • Ingrid Ellingsen, SINTEF Fiskeri og havbruk: Effekter av klimaendringer på marine økosystem [PRESENTASJON]
 • John R. Isaksen, Nofima: Fiskerinæringa og klimaendringer – noen funn fra EU-prosjektet ACCESS: Økonomien i arktiske samfunn, utbredelsesområdet for NA-torsk, arktisk akvakultur og myndigheters og forbrukeres tilpasning til klimaendringer. [PRESENTASJON]

Torsdag 5. juni 2014. Dagen ble ledet av forskningssjef Kjetil Hindar, NINA

Sjømatmarkedet og klima

 • Tor Erik Somby, Norges Sjømatråd: Forbruker, bærekraft og klima [PRESENTASJON]
 • Inger-Johanne Eikeland, Orkla: Klimautfordringen sett fra matvareprodusenters perspektiv [PRESENTASJON]
 • Arne Karlsen, Finansdirektør i Nergård AS og nestleder i Nergård konsernet: Klima som del av vår strategi [PRESENTASJON]
 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning/CICERO: Aquaclimate [PRESENTASJON]

Hva kan gjøres for å redusere klimagassutslippene?

 • Marianne Tronstad Lund, CICERO: Hvilke tiltak bør settes inn for å redusere klimaendringene – fra FNs klimapanel sin rapport om tiltak [PRESENTASJON]
 • Catarina Martins, Group Manager Environment & Sustainability Marine Harvest: Klima som del av vår strategi [PRESENTASJON]
 • Terje Nordtun, Project Manager Wärtsilä Ship Design: Klimavennlige fartøy. Hvilke muligheter finnes innenfor skipsdesign og fremdriftssystem? Alternative drivstoff. Bruk av naturgass (LNG). Energieffektive skipsløsninger. Hybride system og energilagring. Hva vil fremtiden bringe av ny teknologi? [PRESENTASJON]
 • Helge Hestø Andersen, Sikkerhetssenteret Rørvik AS: EcoShip – øvelse gjør mester [PRESENTASJON]
 • Edel Elvevoll, Universitetet i Tromsø: COOL Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO2 fangst [PRESENTASJON]
 • Aleksander Handå, SINTEF Fiskeri og havbruk: Taredyrking som klimatiltak [PRESENTASJON]

 

Foredragsholdere 2014

Edel O. Elvevoll

Edel O. Elvevoll. Dekan ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) ved UiT Norges Arktiske Universitet. Doktorgrad i kjemiteknikk fra NTNU (1988), sivilingeniør fra NTH/RWTH Aachen (1983) 1983. Hun har senere arbeidet som forsker innen sjømat og helse/marin bioteknologi og var forskningssjef med industriell foredling av marine ressurser ved Nofima i 1983 – 2001. Professor i næringsmiddelteknologi fra 2001 til hun ble fakultetsleder/dekan i 2009. Hun spesielt studert biologiske effekter av industriell produksjon av fòr og mat – samvirke mellom teknologi og råstoff. Elvevoll har omfattende erfaring fra ulike styrer og råd som beskjeftiger seg med industriutvikling, verdiskapning, innovasjon og teknologi og har selv bidratt som grunder i to bedrifter basert på egne patenter. Videre tatt del i EUs evalueringsprosesser innenfor innovasjon og teknologi, fasilitator for en teknologi og innovasjonsplattform i regi av den marine industrien og arbeidet i FAO/WHO ved vurdering av helseeffekter av konsum av sjømat. 

Marianne Tronstad LundMarianne Tronstad Lund. Doktorgradsstipendiat ved CICERO, under det nasjonale prosjektet TEMPO (Transport and Environment – Measures and Policies). Jobber hovedsakelig med å beregne effekten på atmosfæren og klima av utslipp fra dagens transportsektor og fremtidige endringer som følge av tiltak og teknologi. Bakgrunn innenfor meteorologi/atmosfærekjemi og en master i geofysikk fra UiO. 

 


???????????????????????????????????????????????????????????Tor Erik Somby
, Konsumentanalytiker, MSc., Jobber i teamet for konsumentanalyse som har ansvaret for Norges sjømatråds holdningsbaserte forbrukerstudier globalt. Konsumentanalytikerne har også ansvar for kommunikasjonseffektstudier, fokusgrupper og andre dybdestudier.

 

 

 Arne E. Karlsen, økonomidirektør og nestleder i Nergård-konsernet. Utdannet siviløkonom. Jobbet i Nergård i ett år. Før dette adm. direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i ca 2 år. Jobbet før dette igjen 10 år i industrien samt åtte år i Eksportutvalget for fisk (Sjømatrådet). 
Har og har hatt flere verv i næringen. Er blant annet med i NoU: Sjømatindustriutvalget som skal leveres ila 2014.

 

 

INgrid Ellingsen SFHIngrid H. Ellingsen jobber som forsker ved Sintef Fiskeri og havbruk. Hun er involvert i flere nasjonale og internasjonal prosjekt med å utvikle og anvende matematiske modeller for å studere hvordan mulige klimaendringer påvirker vekst og fordeling av plante og dyreplankton.

 

 

Ulf

Ulf Winther. Forskningssjef avdeling for forskningsbesert rådgivning ved SINTEF Fiskeri og havbruk.  Cand. real.
i marinbiologi. Arbeider spesielt med strategi og forretningsutvikling, bærekraft (bl.a rømming og miljø-regnskap) utredninger og nye marine arter i oppdrett. Koordinerer den strategiske internasjonale satsingen i SINTEF Fiskeri og havbruk.

 

 

Erik Skontorp Hognes portrett

Erik Skontorp Hognes. Sivilingeniør fra NTNU med fordypning i industriell økologi, energiteknologi og materialkjemi.
Jobber blant annet med miljø- og klimaregnskap med livsløpsanalyse (LCA) metoden, miljøledelse og miljøsertifisering.

 

 

 

 

Aleksander HAndåAleksander Handå er forskningsleder på Sintef fiskeri og havbruk. Han har doktorgrad i integrert havbruk med laks som «driver» og jobber for tiden med miljøstudier i sjøfasen av lakseoppdrett. Her ser han blant annet på hvordan taredyrking kan brukes som verktøy for å utvikle industrielle økosystemtjenester og samtidig bidra til framskaffelse av fornybart råstoff. 

 

Helge Hestoo Andersen_crHelge Hestø Andersen, Sikkerhetssenteret Rørvik AS, Utdannet Sjøkaptein med 20 Års erfaring fra Fartøy , lang erfaring med økonomisk drift av skip.

 

 

 

 

Elisabet Forsgren_crElisabet Forsgren, seniorforsker i NINA (og Prof II ved NTNU, Inst f Biologi). Utdanning og tidligere stillinger: doktorgrad fra Uppsala Universitet 1995 (i Zooekologi, avhandling om seksuell seleksjon hos sandkutling), post doc i Portugal, forsker ved Göteborgs Universitet (Inst f Marin Ekologi), forsker ved NTNU (Inst f Biologi)
Har jobbet mest med marin fisk (fremst kutlinger), reproduksjonsøkologi og atferd, nylig også med havforsuring.

 

 

Terje NordtunTerje Nordtun jobber i Wärtsilä Ship Design Norway som prosjektleder med hovedansvar for utvikling av nye skipsløsninger. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, Marinteknisk linje i 1985. Han har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i Wärtsila, hovedsaklig innenfor utvikling av maskineri og fremdriftssystem for skip. Han har også jobbet 4 år som teknisk sjef i Eidesvik Offshore med ansvar for teknisk drift av offshorefartøyene.

 

 

Svein sundby_cr

Svein Sundby er forsker ved Havforskningsinstituttet med faglig bakgrunn i fysisk oseanografi og marin økologi, og har spesielt arbeidet med planktondynamikk, fysisk-biologiske prosesser, klimaforskning og rekrutteringsmekanismer for fisk både i arktiske og subtropiske økosystemer. Har arbeidet i vitenskapelige komiteer for ulike internasjonale havforsknings programmer og deltok som én av hovedforfatterne i rapporten fra FNs klimapanels arbeidsgruppe II som utkom i mars 2014.

 

 

*** Local Caption *** John R. IsaksenJohn R. Isaksen er vesteråling og samfunnsøkonom, og har drøye 15 års fartstid på Nofimas avdeling for Næring og bedrift og tidligere Fiskeriforskning. Isaksen har jobbet opp mot konsekvenser av ulike reguleringsgrep og tilpasninger i fiskerinæringa, og har vært med på evalueringer av ulike virkemidler i fiskerinæringen for myndighetene (leveringsplikt, føringstilskudd, mineraloljerefusjon, m.m). For tiden engasjert i arbeidet som sekretariat for «Sjømatindustriutvalget» og forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet for torskesektoren».

 

edgar brunEdgar Brun. Veterinær og dr. scient fra Norges veterinærhøgskole med epidemiologiutdanning fra Royal Veterinary College/London School of Hygiene and Tropical Medicine. Har jobbet som fiskehelseveterinær i ca 10 år, vært på seksjon for epidemiologi ved Veterinærinstituttet siden 1996, primært jobbet med ulike prosjekt innen fiskeepidemiologi. Har de siste 8 årene vært seksjonsleder for seksjonen,  og siden 2010 også vært knyttet til OIE gjennom et senter for epidemiologi og risikoanalyse for sykdommer hos akvatiske dyr i oppdrett.   

 

Bengt FinstadBengt Finstad, Dr. scient. Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hovedarbeidsområder, laksefisk: Økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, forurensninger og menneskeskapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskeparasitter, biotelemetri. Arbeid både i felt og på laboratoriet sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning, forvaltning og industri. 94 internasjonale publikasjoner, 4 bokkapitler og > 140 tekniske rapporter og populærvitenskapelige artikler. Delredaktør i journalen Aquaculture Environment Interactions.

 Grete HovelsrudGrete K. Hovelsrud har vært Forskningsleder ved Nordlandsforskning i Bodø siden 2010, og seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning, i Oslo siden 2004. Grete har en doktorgrad i sosialantropologi fra Brandeis universitetet i Massachusetts, USA, på selfangstbaserte samfunn i Østgrønland. De siste ti årene har hun jobbet med tilpasning til klimaendringer i Arktis. Hun har sittet i en arbeidsgruppe under FNS klimapanel hvor det vurderes hvordan det framtidige klimaet vil påvirke kultur og sikkerhet. Hennes videre forskning vil fokusere på klimaomstilling i samfunnet og hvordan slike prosesser foregår.

Catarina Martins

Catarina Martins is the Group Manager of Environment and Sustainability at Marine Harvest based in Bergen, Norway. Catarina has a PhD in Animal Sciences (Aquaculture) from Wageningen University (The Netherlands) and a MSc in Marine Biology from the University of Lisbon (Portugal). Over the last 10 years she has managed several international projects in the fields of sustainability, recirculating aquaculture systems and fish welfare. Catarina is currently involved in numerous sustainability initiatives such as the Global Salmon Initiative and the Global Sustainability Seafood Initiative.

 Eikeland-Inger-Johanne_contact_fullInger-Johanne Eikeland. Direktør HMS i Orkla ASA